2020 Vitiligo International Symposium – Pankhuri Dudani, MBBS

Title

Effects of Adding PRP to Microneedling Plus 5-Fluorouracil Therapy in Acral Vitiligo: A Split-Body Randomized Trial