2022 Vitiligo International Symposium

Indian Dermatology Pre-Symposia Session

Title

Recent Advances in Phototherapy of Vitiligo