2022 Vitiligo International Symposium

2022 Vitiligo International Symposium

Effect of Ruxolitinib Cream on Achievement of VASI50 by Body Region: Week 52 Pooled Analysis of the TRuE-V Phase 3 Studies